Your search results

Advocats

EVAJOR es compon de professionals que estan a la seva disposició, tant telefònica com presencialment al despatx professional, amb cita concertada, en les diferents àrees de pràctica:

Dret Administratiu

Ens encarreguem d’assessorar i acompanyar-lo en qualsevol tipus de tema administratiu des de l’inici, mitjançant les corresponents sol·licituds, al·legacions, recursos o demandes.

El nostre àmbit d’actuació preferent:

  • Procediments administratius davant Administració Tributària i Seguretat Social.
  • Procediments de Funció Pública.
  • Responsabilitat patrimonial de l’Administració.
  • Dret administratiu sancionador en qualsevol àmbit
  • Procediments Contenciós-Administratius

Dret fiscal, tributari i mercantil

Oferim els nostres serveis tant a particulars que requereixin assessorament jurídic com també a autònoms i empreses.

En l’àmbit mercantil assessorem i planifiquem, entre d’altres, pel que fa a la constitució de noves societats, l’adquisició de societats, la compravenda de participacions o ampliacions de capital, la modificació d’estatuts socials, la dissolució i liquidació, acords entre accionistes o socis partícips, responsabilitat d’administradors …

En l’àmbit fiscal, confeccionem, presentem i revisem les corresponents declaracions fiscals (IVA, IRPF, Impost de Societats, …), així com els corresponents escrits d’al·legacions o recursos respecte a procediments d’inspecció, recaptació o les sol·licituds de devolució de ingressos indeguts, entre d’altres tràmits.

Dret civil i de successions

El nostre àmbit d’actuació preferent:

Dret de successions: Preparació d’actes d’última voluntat, inventari i acceptació d’herència, procediments judicials de testamentaria o divisió de l’herència, reclamació de legítimes o llegats, revocació de testaments, …

Dret de capacitat i tutela: Processos d’incapacitat, tutela, reintegració de la capacitat o modificació de l’abast de la incapacitació, …

Dret de Família i Matrimonial: acords pre-matrimonials, procediments judicials de separació o divorci de mutu acord o contenciós, convenis reguladors, plans de parentalitat, divisió de béns comuns i els seus efectes fiscals, compensacions econòmiques i prestacions compensatòries, liquidació del règim econòmic matrimonial , modificació i extinció de mesures definitives, reclamació d’aliments entre parents, execució de resolucions judicials, …

Dret Laboral

La branca del dret que s’encarrega de regular les relacions que s’estableixen arran del treball humà es coneix com a dret laboral. El nostre àmbit d’actuació preferent rau en l’assessorament i formalització de contractes laborals generals o especials, intervenció en procediments de gestió, inspecció i recaptació de la TGSS, defensa en els procediments davant els Jutjats del Social, …

Dret Immobiliari

Els oferim un complet assessorament en l’àmbit immobiliari. El nostre àmbit d’actuació preferent és: l’assessorament, negociació i formalització de tot tipus de contractes sobre béns mobles i immobles, contractes de compra i venda, usdefruit, ús i habitació, servitud arrendament, permutes, contractes de renda vitalícia, contractes d’arrendament de habitatge, local de negoci, plaça de garatge o immobles singulars, procediments derivats de l’arrendament, desnonaments, …

Dret d’Administració de Finques

La nostra experiència en el sector d’administració de comunitats de propietaris, ens permet oferir un assessorament i acompanyament procedimental en matèria de propietat horitzontal, reclamació de deutes a morosos, responsabilitat de promotors, constructors i tècnics pels defectes de construcció, …

Necessites assistènica legal?

Contacta amb els nostres experts

    Compare Listings